Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Historie a současnost

Airedale terrier klub (ATK) je jediný chovatelský klub pro plemeno airedale-terrierů (AT) v České republice.Je přímým členem Českomoravské kynologické unie a jejím prostřednictvím i FCI.

Současný ATK byl založen v roce 1991, kdy se opět osamostatnil od Svazarmu. Původní ATK však byl založen v r. 1945, kdy se odloučil od Klubu chovatelů terriérů. První airedale terriéři byli do Čech přivezeni již na počátku minulého století z Německa. V roce 1924 založili spolu s chovateli foxteriérů Klub chovatelů terrierů ( Terrier Klub).

ATK sdružuje všechny chovatele, majitele a příznivce plemene AT. Členy se tedy mohou stát nejen majitelé airedale teriéra, ale i lidé, kteří se o toto plemeno pouze zajímají. Mezi našimi členy jsou nejen občané České republiky, ale i občané okolních států.

ATK je organizačně rozčleněn podle regionů do tří komor:

  • Česká komora se sídlem v Praze
  • Moravskoslezská komora se sídlem v Havířově
  • Moravská komora se sídlem v Brně

Klub svým členům čtyřikrát ročně zasílá klubový zpravodaj, každoročně pořádá klubovou a speciální výstavu. Na začátku každého roku se pořádá výroční členská schůze. Kromě toho každá komora organizuje pro své členy řadu chovatelských i zájmových akcí (svody štěňat, bonitace, „Den AT" atd.) i prázdninové výcvikové tábory. AT členů klubu se mohou zúčastnit soutěže o nejúspěšnějšího AT ve výstavách i ve výkonu. Mohou též získat titul klubového šampiona ATK.

 www stránky ATKubu České republiky (klikni)  ZDE

Stanovy ATK:

                        „ AIREDALE TERRIER KLUB „

Článek 1   Název, právní forma a sídlo
1.1 Název klubu: Klub chovatelů a přátel Airedale Terriera – AIREDALE TERRIER KLUB, ve zkratce ATK (dále jen ATK).
1.2 ATK je otevřeným, dobrovolným a nezávislým občanským sdružením s právní subjektivitou a sdružuje občany s kladným vztahem k plemenu Airedale Terrier.
1.3 ATK je přímým členem ČMKU a jejím prostřednictvím i členem FCI.
1.4 ATK působí na území České republiky a jeho sídlo je v Praze 4, Do čtvrti 1036, PSČ 143 00.
Článek 2  Poslání, cíl činnosti
2.1 Základním posláním ATK je rozvoj, podpora a propagace plemene Airedale Terrier.
2.2 Cílem činnosti je chov zdravých psů s průkazem původu, jejichž tělesná zdatnost, exteriérové a povahové vlastnosti odpovídají standardu FCI č. 7 a podpora kynologického sportu.
2.3 ATK prosazuje principy ochrany zvířat.
2.4 ATK umožňuje, v zájmu rozšíření chovu Airedale Terrierů s průkazem původu (PP), jejich chov i nečlenům ATK za předpokladu splnění podmínek chovnosti stanovených ATK.
Článek 3     Členství v ATK a ukončení členství
3.1 Kategorie členství:
a) řádné
b) čestné
3.2 Členem ATK může být každý občan, který souhlasí se stanovami klubu.
3.3 Člen ATK může být organizován pouze v jedné komoře klubu a toto členství není závislé na místě bydliště.
3.4 Občané, kteří nedosáhli zletilosti , se mohou stát členy ATK jen se souhlasem zákonného zástupce.
3.5 Členem ATK se nemůže stát člen organizace, disidentní vůči FCI.
3.6 O přijetí za člena ATK rozhoduje výbor regionální komory na základě písemné přihlášky. Pokud výbor regionální komory zamítne přijetí nového člena, musí o tom vydat písemné rozhodnutí a doručit jej uchazeči.
3.7 Čestné členství vzniká rozhodnutím členské schůze regionální komory na návrh výboru regionální komory. Čestný člen je osvobozen od plateb členských příspěvků.
3.8 Členství v ATK zaniká:
a) vystoupením člena, písemně oznámeným výboru regionální komory ATK
b) zrušením členství pro nezaplacení člen. příspěvků.
c) vyloučením – pro zvlášť hrubé nebo opětovné závažné porušení stanov ATK (především chov a prodej psů bez průkazu původu a prodej psů prostřednictvím překupníků)
d) úmrtím
3.9 O vyloučení rozhoduje členská schůze reg. komory ATK. Člen musí být nejméně týden před konáním schůze seznámen s důvody jeho vyloučení a musí mu být dána možnost se hájit.
3.10 Rozhodnutí o vyloučení člena musí být provedeno písemnou formou a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.
3.11 Proti rozhodnutí o vyloučení z ATK má člen právo se odvolat do 30-ti dnů ode dne doručení k předsednictvu ATK.
Článek 4  Práva a povinnosti členů
4.1 Člen ATK má právo zejména:
a) hlasovat, volit a být volen; právo hlasovat a volit má člen starší 15 let, právo být volen má pouze člen starší 18 let
b) podílet se na činnosti klubu v souladu s těmito stanovami a dalšími klubovými normami
c) podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům ATK
d) získávat klubové informace prostřednictvím klubových periodik
e) podílet se na tvorbě klubových informačních materiálů vlastními příspěvky
f) zúčastňovat se akcí pořádaných ATK
g) využívat zvýhodnění poskytovaná klubem, pokud pro tato zvýhodnění splňuje stanovené podmínky
h) být informován o hospodaření ATK.
4.2 Člen ATK má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat tyto stanovy a ostatní normy, vydané orgány ATK
b) podporovat cíle a poslání ATK
c) plnit usnesení příslušných orgánů ATK
d) řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy
e) plnit úkoly vyplývající pro něho z funkcí v ATK, do kterých byl zvolen, při ukončení své činnosti je povinen veškerou dokumentaci předat svému nástupci, zpracovat závěrečnou zprávu nejdéle do jednoho měsíce od ukončení své činnosti
f) hlásit výboru regionální komory všechny změny související s členstvím v klubu (zejména změnu adresy), a to nejpozději do 30 dnů od nastalé změny
g) chovat se tolerantně vůči ostatním členům ATK
h) dodržovat zásady řádného zacházení se psy ve smyslu zákona o ochraně zvířat
i) neprodukovat štěňata bez PP
j) neprodávat štěňata obchodním organizacím, které se zabývají obchodem se psy, ani překupníkům .
4.3 Členové vykonávají svá práva a povinnosti osobně.
Článek 5 Organizační struktura a orgány ATK
5.1 ATK tvoří podle potřeby regionální komory ATK s vlastní právní subjektivitou, které jsou základním článkem organizační struktury ATK
5.2 Orgány ATK jsou:
a) shromáždění delegátů regionálních komor ( SD)
b) předsednictvo ATK (P)
c) revizní komise ATK (RK)
5.3 Shromáždění delegátů regionálních komor je nejvyšším orgánem ATK, musí být svoláno předsednictvem ATK nejméně jednou za 2 roky a to písemně s uvedením návrhu programu a to nejméně jeden měsíc před konáním shromáždění. Organizačně ho zajišťuje pověřená regionální komora.
5.4 Na shromáždění vysílají regionální komory své delegáty v počtu dle stanoveného klíče. Tento klíč určuje předsednictvo dle skutečného stavu členské základny k 31.12. předchozího roku.
5.5 Shromáždění delegátů regionálních komor jedná a rozhoduje o zásadních a koncepčních otázkách ATK a to zejména :
a) schvaluje stanovy ATK a jejich změny
b) volí a odvolává členy předsednictva ATK, volené z členů výborů jednotlivých regionálních komor. Počet zástupců regionálních komor v předsednictvu se odvozuje od počtu řádných členů jednotlivých regionálních komor. Volební období je čtyřleté.
c) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření předsednictva ATK, revizní zprávu a zprávu poradce chovu ATK.
d) schvaluje navrženou výši členských příspěvků
e) projednává a schvaluje eventuální další návrhy,
5.6 Orgány ATK mohou k zajištění své činnosti vytvářet komise. Tyto komise nemají rozhodovací pravomoc.
5.7 Orgány ATK s rozhodovací pravomocí jsou schopny se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných za předpokladu, že místo, čas a program jednání orgánu byly všem členům včas a písemně oznámeny.
5.8 Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
5.9 Hlasování o věcech personálních je vždy tajné, o ostatních věcech určí způsob hlasování na svém zasedání příslušný orgán.
5.10 Předsednictvo ATK
Předsednictvo ATK je nejvyšším výkonným orgánem ATK, řídí činnost klubu a je složeno ze zástupců regionálních komor. Za svoji činnost, jakož i za činnost orgánů jím ustanovených odpovídá předsednictvo ATK shromáždění delegátů regionálních komor.
Počet členů předsednictva ATK je dán směrným číslem, které je určeno podle celkového počtu členů tak, aby předsednictvo mělo nejméně 5 členů. Předsednictvo má v průběhu volebního období v případě nutnosti právo na kooptaci nového člena předsednictva dle potřebné odbornosti.
Předsednictvo klubu se schází minimálně 2x ročně a na svých schůzích zejména:
a) na své první schůzi rozdělí funkce
b) stanoví, kteří členové jednají jménem klubu
c) schvaluje vznik nových regionálních komor ATK
d) rozhoduje o výši plateb za úkony a služby ATK
e) navrhuje a schvaluje celkový rozpočet ATK, čerpání finančních prostředků a výši členských příspěvků .
f) schvaluje zprávu o hospodaření za předešlý rok
g) rozhoduje o konání chovatelských a sportovních akcí, klubových a speciálních výstav a pověřuje jejich konáním některou z regionálních komor ATK
h) rozhoduje o kárných opatřeních
i) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena
j) schvaluje klubové normativy
k) schvaluje nové adepty na rozhodčí exteriéru
5.11 Revizní komise ATK
Revizní komise ATK se skládá z revizorů regionálních komor ATK. Revizní komise je minimálně tříčlenná.
5.12 Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu ATK a ve výboru regionální komory. Revizní komise odpovídá za svou činnost orgánu, který ji zvolil. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
5.13 Revizní komise ATK :
a) zasedá nejméně 1x ročně
b) kontroluje veškerou činnost předsednictva ATK, zejména dodržování normativů ATK, plnění přijatých usnesení a hospodaření.
c) výsledky kontrol nebo revizí s návrhy na opatření předává předsednictvu ATK a shromáždění delegátů. Orgány ATK jsou povinny v případě zjištění závažných nedostatků učinit vhodná opatření ve lhůtě RK ATK stanovené.
d) Požádá-li o to předsednictvo ATK, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.
5.14 Rozhodování orgánů ATK :
a) shromáždění delegátů regionálních komor je schopno se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina delegátů. Není li tato podmínka splněna, je shromáždění delegátů schopno se usnášet pouze o věcech, uvedených v předem stanoveném programu, jestliže místo, čas a program jednání byly všem delegátům řádně a včas oznámeny.
b) Předsednictvo ATK a revizní komise ATK jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů.
c) Usnesení je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda předsednictva ATK.
d) Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán, hlasování o věcech personálních je vždy tajné.
e) Předsednictvo ATK nezasahuje do hospodaření regionálních komor. Hospodářská činnost regionálních komor nesmí být v rozporu s posláním ATK nebo těmito stanovami.
Článek 6 Organizační struktura a orgány regionální komory ATK
6.1 Obecná ustanovení o regionálních komorách ATK:
Klub tvoří podle potřeby a počtu členů regionální komory ATK . Regionální komora ATK má svou právní subjektivitu danou těmito stanovami a může samostatně vystupovat a svým jménem jednat jen v rozsahu činnosti, která se jí týká a spadá do její působnosti, nebo k níž je zmocněna předsednictvem ATK. Samostatně hospodaří se svým majetkem, může majetek nabývat, pozbývat, převádět.Regionální komory ATK jsou základním článkem organizační struktury klubu.
6.2 Regionální komora ATK vzniká po splnění těchto podmínek:
a) přijetí usnesení ustavující členské schůze komory ATK
b) přijetí těchto stanov
c) počet členů nové regionální komory ATK je minimálně 20
d) stanovením názvu nové regionální komory, v němž musí být vždy obsaženo, že se jedná o regionální komoru ATK
e) zvolení výboru a revizní komise (revizora) regionální komory ATK
f) schválení předsednictvem ATK, které tuto novou regionální komoru zaeviduje pod stanoveným názvem.
6.3 Regionální komora ATK zaniká:
a) na základě rozhodnutí své členské schůze třípětinovou většinou hlasů řádných členů,
b) pokud klesne počet jejich členů pod 10.
Při zániku regionální komory ATK musí členská schůze této zanikající komory ATK rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklé komory klubu, zbylý majetek zaniklé regionální komory se stává majetkem ATK.
6.4 Orgány regionální komory jsou:
a) členská schůze regionální komory
b) výbor regionální komory
c) revizní komise (revizor) regionální komory
6.5 Orgány regionální komory mohou k zajištění své činnosti vytvářet komise. Tyto komise nemají rozhodovací pravomoc.
6.6 Orgány regionální komory s rozhodovací pravomocí jsou schopny se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných za předpokladu, že místo, čas a program jednání orgánu byly všem členům včas a písemně oznámeny.Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
6.7 Hlasování o věcech personálních je vždy tajné, o ostatních věcech určí způsob hlasování na svém zasedání příslušný orgán.
6.8 Členská schůze regionální komory ATK.Členská schůze regionální komory ATK je nejvyšším orgánem regionální komory.
6.9 Členská schůze regionální komory ATK:
a) jedná o zásadních otázkách činnosti klubu v daném regionu, pokud těmito stanovami nebo rozhodnutím nadřazených klubových orgánů nebylo určeno jinak
b) připravuje návrhy pro shromáždění delegátů regionálních komor
c) volí a odvolává předsedu a členy výboru regionální komory klubu a revizní komisi
d) schvaluje plán a výsledky činnosti a hospodaření své regionální komory
e) schvaluje výši členských poplatků, navrženou výborem reg. komory.
f) volí delegáty své regionální komory pro shromáždění delegátů
g) rozhoduje o vyloučení členů na základě návrhu výboru reg. komory
6.10 Usnesení členské schůze regionální komory ATK, přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná pro všechny orgány této komory a členy této komory ATK.
6.11 Výbor regionální komory ATK
Výbor regionální komory ATK je výkonným orgánem komory ATK v období mezi členskými schůzemi. Jeho funkční období je čtyřleté.
6.12 Členy výboru regionální komory ATK volí členská schůze regionální komory ATK tajným hlasováním.
6.13 Výbor regionální komory ATK se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně.
Výbor na své první schůzi rozdělí funkce mezi jednotlivé členy.
Výbor regionální komory ATK má právo v průběhu volebního období v případě nutnosti na kooptaci nového člena výboru regionální komory dle potřebné odbornosti.
6.14 Jménem regionální komory ATK jedná předseda nebo výborem pověřený člen.
6.15 Výbor regionální komory ATK zejména:
a) vede členskou evidenci, průběžně ji aktualizuje a předává seznam členů předsednictvu ATK.
b) vybírá členské poplatky a celoklubový členský příspěvek poukazuje hospodáři ATK
c) jedná ve věcech běžného provozu regionální komory – především v oblasti účetnictví, hospodaření, odborné a metodické činnosti, vyřizování korespondence
d) přijímá nové členy a rozhoduje o zrušení členství z důvodu neplacení členských příspěvků
e) připravuje a organizuje chovatelské akce ATK ve svém regionu.
6.16 Při své činnosti se výbor regionální komory řídí stanovami, usneseními předsednictva ATK a usneseními členské schůze regionální komory ATK. Za svou činnost se výbor regionální komory odpovídá členské schůzi regionální komory ATK, které pravidelně předkládá zprávy o své činnosti.
6.17 Výbor regionální komory ATK je disciplinárním orgánem regionální komory, proti jehož rozhodnutí je možné se odvolat k předsednictvu ATK.
6.18 Revizní komise regionální komory
Revizní komise regionální komory je volena na období 4 let. Počet jejích členů určuje a konkrétní revizory volí členská schůze regionální komory.
6.19 Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu ATK i ve výboru regionální komory ATK.
6.20 Revizní komise regionální komory je jejím kontrolním orgánem. Revizní komise je oprávněna a povinna kontrolovat na příslušném organizačním stupni veškerou činnost ATK, zejména dodržování stanov, plnění přijatých usnesení a hospodaření.
6.21 Požádá-li o to výkonný orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.
6.22 Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna a povinna navrhnout způsob jejich odstranění a zjednání nápravy. Výkonné orgány klubu jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě revizní komisí stanovené.
6.23 Za svou činnost odpovídá členské schůzi regionální komory a je povinna ji informovat - nejčastěji formou zpráv o své činnosti a o hospodaření regionální komory ATK – o své aktivitě.
Článek 7 Příjmy a hospodaření ATK
7.1 Náklady spojené s činností ATK jsou hrazeny z členských příspěvků, popř. z jiných zdrojů, které nejsou v rozporu se zásadami FCI.
7.2 Klub jako celek a regionální komory hospodaří podle vlastních rozpočtů.
7.3 Výši finančních odvodů regionálních komor na klubový účet, čerpání finančních prostředků a celkový rozpočet navrhuje předsednictvo ATK a schvaluje shromáždění delegátů regionálních komor.
7.4 Členové ATK neodpovídají za závazky ATK a jednotlivých regionálních komor.
7.5 ATK nedopovídá za závazky jednotlivých regionálních komor a nepřebírá je ani v případě zániku regionální komory s jedinou výjimkou, kde členská schůze zanikající regionální komory rozhodne o převodu majetku této regionální komory na ATK. V tom případě přebírá ATK závazky zaniklé regionální komory maximálně do výše převzatého majetku.
7.6 Orgány ATK a regionálních komor se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.
7.7 Výsledky hospodaření regionálních komor jsou předkládány ke schválení členským schůzím konkrétních regionálních komor 1x ročně.
7.8 Výsledky hospodaření ATK jsou předkládány ke schválení shromáždění delegátů.
7.9 Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.
Článek 8 Zánik ATK
8.1 O zániku ATK rozhoduje výhradně shromáždění delegátů regionálních komor ATK, které svolává předsednictvo ATK.
8.2 Činnost je ukončena, hlasuje-li pro zánik ATK minimálně třípětinová většina všech delegátů.
8.3 V případě zániku ATK se zvolí likvidační komise, která rozhodne o majetkoprávním vypořádání majetku ATK. Jednotlivé komory ATK vytvoří vlastní likvidační komise na majetkoprávní vypořádání svého majetku.
8.4 Jiným způsobem může dojít k zániku ATK jen stanoví-li tak zákon.
Článek 9. Kárná opatření
9.1 Porušení ustanovení stanov nebo jiných norem a řádů, přijatých usnesení orgánů ATK nebo regionálních komor a povinností z těchto vyplývajících, může mít za následek kárné opatření uložené ve smyslu stanov.
9.2 Uložit kárné opatření spadá do působnosti a pravomoci výboru regionální komory, jejíž člen se provinění dopustil.
9.3 Kárnými opatřeními jsou veřejná důtka, pozastavení chovatelské činnosti, zákaz chovu a vyloučení člena z ATK.
9.4 Veřejná důtka může být uložena za méně závažné porušení výše uvedených norem a usnesení a zveřejní se v nejbližším Zpravodaji ATK.
9.5 Pozastavení chovatelské činnosti a zákaz chovu – tyto tresty řeší Chovatelský řád ATK.
9.6 Vyloučit člena z ATK lze pouze v případech zvlášť hrubého porušení stanov či jiných řádů ATK nebo pro opětovné porušení stanov či jiných řádů ATK.
9.7 O kárných opatřeních rozhoduje výbor regionální komory. K jednání výbor regionální komory přizve dotyčného člena, který se kárného proviněné dopustil. Tomuto členovi musí být vždy dána možnost se hájit. O svém rozhodnutí vydá výbor regionální komory písemné rozhodnutí s odůvodněním a popis skutku a též poučení o opravném prostředku.
9.8 Rozhodnutí podepisuje předseda výboru regionální komory. Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do jednoho měsíce ode dne jednání a musí být doručeno dotyčnému členovi doporučenou poštou.
9.9 Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy předsednictva ATK do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Předseda předsednictva ATK rozhoduje s konečnou platností. Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do 6 týdnů a musí být zasláno do vlastních rukou. Dnem příjmu nabývá rozhodnutí účinnosti.
Článek 10. Závěrečná ustanovení
10.1 Pokud nejsou založeny regionální komory jsou členové ATK přímými členy.
10.2 V takovém případě se shromáždění delegátů jako nejvyššího orgánu ATK zúčastní všichni členové ATK.
10.3 V případě, že počet regionálních komor klesne na méně než 2, platí výše uvedené v tomto Článku.
Článek 11. Pověření
11.1 Jménem ATK jedná předseda ATK nebo předsednictvem ATK pověřený člen.
Článek 12 Účinnost stanov
12.1 Tyto stanovy nabývají účinnosti dne  16.3.2002